Γαλλικά

Διδάσκονται οι βασικές δομές και λειτουργίες της Γαλλικής γλώσσας καθώς και το βασικό λεξιλόγιο που χρειάζεται για απλή καθημερινή συνεννόηση. Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα πιστοποίησης μέσω του «Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας» είτε μέσω του «Delf  του Γαλλικού Υπουργείου Παιδείας».