Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ
1 ΚΟΤΟΥΛΑ ΧΑΡΑ Α1
2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑ Α2
3 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΝΤΑ Α2