Α/Α ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
         
1 ΒΑΛΤΑΤΖΗ ΜΟΝΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ GRADE A