2007

Στοιχεία Μαθητή

Πανεπιστήμιο Όνομα 
πτυχίου
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Γεωργίου Michigan E.C.P.E.
ΚΙΟΣΙΑ ΕΡΣΙΝΤΑ  του Σοφοκλή