Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
1 Κορόσογλου Ηρακλής MS Windows 10 92
2 Κορόσογλου Ηρακλής MS PowerPoint 2016 92