Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
1 Ασβεστόπουλος Δημήτριος Ms Word 2007 78
2 Καπνίδου Μαρία Ιωάννα Ms Excel 2007 100
3 Καραγιάννη Χάϊδω  Πασχαλιά Ms Word 2007 78