2005

Στοιχεία Μαθητή

Πανεπιστήμιο Όνομα 
πτυχίου
Μπρουκάκης Θεόδωρος του Χρύσανθου Michigan E.C.P.E.
Πατσούλη Καλλιόπη του Δημητρίου