Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
1 Αλεξίου Άγγελος Ms Windows 7 94
2 Πάνου Παναγιώτης Ms Excel 2007 89
3 Σοφιανός Εμμανουήλ Ms Excel 2007 92
4 Χαμαλίδης Στέφανος Ms Word 2007 81
5 Χαμαλίδης Στέφανος Ms Windows 7 86