Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
1 Λέκα Αγγελική Ms PowerPoint 2007 92
2 Μαρίφογλου Κυριακή Ms Windows 7 78