Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
1 Μπάκα Χριστίνα Ms Excel 2007 97
2 Πάνου Παναγιώτης Ms Word 2007 92